Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (verder ‘Algemene Voorwaarden’) zijn op 20 januari 2016 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

1. Definities

a)    Verhuurder: Boaty B.V.;
b)    Huurder: natuurlijk persoon of rechtspersoon die voor zichzelf en/of ten behoeve van één of meerdere andere
natuurlijke personen of rechtspersonen de Huurovereenkomst met Verhuurder afsluit;
c)    Huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij Verhuurder zich verbindt om Huurder tegen betaling een Vaartuig
zonder bemanning in gebruik te geven, waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;
d)    Vaartuig: het gehele vaartuig, inclusief alle ingebouwde elektronica.

2. Algemene regels

 1. Verhuurder verhuurt Vaartuigen voor een hele dag of een deel daarvan. De Vaartuigen dienen in alle gevallen voor zonsondergang terug te zijn op de verhuurlocatie, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Het is toegestaan met maximaal 6 (zes) personen gebruik te maken van een Vaartuig van Verhuurder. Kinderen gelden ook als volwaardig persoon.
 3. De minimumleeftijd om een Vaartuig bij Verhuurder te kunnen huren en/of besturen is 18 (achttien) jaar.
 4. Het is verboden de Vaartuigen van Verhuurder te besturen onder invloed van alcohol en/of drugs.
 5. Het gebruik van confetti, rijst e.d. is niet toegestaan aan boord. Ook vuurwerk, barbecue en ander open vuur zijn verboden.
 6. Er mag geen afval overboord gegooid worden. Indien het Vaartuig vuil wordt achtergelaten door Huurder, is deze een bedrag van tenminste € 25,- (vijfentwintig Euro) aan schoonmaakkosten verschuldigd.
 7. Huurder dient te zorgen voor zo min mogelijk overlast voor anderen op het water en voor omwonenden. Live muziek en/of elektrisch versterkte muziek aan boord is niet toegestaan.
 8. Het is niet toegestaan het Vaartuig onbeheerd achter te laten.
 9. Bij slecht weer (zicht van max. 50 (vijftig) meter, aanhoudende zware regenval, onweer of storm) behoudt Verhuurder zich het recht voor de Huurovereenkomst per direct te ontbinden en daarbij Huurder een redelijk alternatief te bieden.
 10. Verhuurder kan de Huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter voor ontbonden houden en het Vaartuig onmiddellijk terugnemen, indien Huurder zich niet houdt aan de Algemene Voorwaarden. Huurder is ook dan verplicht de huurprijs te voldoen.

3. Vaarregels en vaargebied

 1. De Vaartuigen van Verhuurder mogen worden gebruikt op het Amsterdamse binnenwater en de Amstel. Het meenemen van de Vaartuigen buiten dit gebied is niet toegestaan. In verband met de veiligheid van Huurder en medeopvarenden is het absoluut verboden met de Vaartuigen van Verhuurder te varen over de Nieuwe Herengracht, het IJ, het havengebied, het Amsterdam-Rijnkanaal en de route Westerkanaal/Kostverlorenvaart/Schinkel. Deze laatste route oversteken mag wel.
 2. Huurder dient zoveel mogelijk aan de rechterkant te varen.
 3. Huurder dient zich te houden aan verkeersborden en verkeerslichten.
 4. Huurder dient te allen tijde goed rekening te houden met medegebruikers van het water en in het bijzonder bij bruggen, kruisingen en smalle gedeeltes. Dit betekent ook het niet te ruim nemen van bochten.
 5. Het is verboden aan te meren onder en/of aan bruggen, op hoeken van vaarwegen en aan woonboten.
 6. Rondvaartboten, vrachtschepen, andere beroepsvaartuigen, roeiboten, zeilboten en (andere) schepen groter dan 20 (twintig) meter hebben te allen tijde voorrang.
 7. Het is niet toegestaan met het Vaartuig andere vaartuigen te slepen.

4. Verplichtingen van Verhuurder

 1. Bij de aanvang van de huurperiode draagt Verhuurder het Vaartuig over aan Huurder. Verhuurder draagt er zorg voor dat het Vaartuig in goede staat verkeert en dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is.
 2. Verhuurder wijst Huurder voor aanvang van de huurperiode op eventueel al bestaande relevante schade aan het Vaartuig en legt deze schriftelijk vast.
 3. De kosten van het normale onderhoud van het Vaartuig zijn voor rekening van Verhuurder. Verhuurder vergoedt onder geen beding door Huurder zelf of in opdracht van Huurder door derden uitgevoerde reparaties.

5. Verplichtingen van Huurder

 1. Huurder dient zich te allen tijde te houden aan de aanwijzingen van Verhuurder en/of diens personeel.
 2. Huurder wordt geacht over voldoende vaardigheden te beschikken voor een zorgzame en veilige omgang met het Vaartuig.
 3. Huurder zal het Vaartuig als een goed huisvader, c.q. goed schipper en overeenkomstig de bestemming en de Algemene Voorwaarden gebruiken en zal geen veranderingen in het Vaartuig aanbrengen.
 4. Huurder zal het Vaartuig zonder schriftelijke toestemming van Verhuurder niet in gebruik afstaan, niet geheel noch gedeeltelijk.
 5. Het is de verantwoordelijkheid van Huurder om aan Verhuurder te melden als Huurder en/of de door hem geselecteerde medeopvarenden niet in staat zijn om te zwemmen. Opvarenden die niet in staat zijn om te zwemmen, dienen gedurende de gehele huurperiode een door Verhuurder ter beschikking gesteld reddingsvest te dragen.
 6. Inventaris (zoals kaarten, reddingsvesten, peddels, kussens, etc.) die Huurder van Verhuurder meekrijgt zijn na de huurperiode in dezelfde staat terug te geven. Bij vermissing of schade brengt Verhuurder Huurder een passend bedrag in rekening.
 7. Huurder dient voor afvaart te controleren of de in de Huurovereenkomst opgenomen inventaris aanwezig, volledig en deugdelijk is. Indien dit niet het geval is, dient Huurder hiervan, voor afvaart, Verhuurder in kennis te stellen.
 8. Huurder dient voor afvaart het Vaartuig te controleren op eventuele niet door Verhuurder vastgelegde schade. Indien Huurder vaststelt dat er sprake is van niet door Verhuurder vastgelegde schade, dient Huurder hiervan, voor afvaart, Verhuurder in kennis te stellen.
 9. Aan het einde van de huurperiode zal Huurder het Vaartuig aan Verhuurder terugleveren, in dezelfde staat als waarin en op dezelfde plaats waar hij het Vaartuig ter beschikking gesteld heeft gekregen. Alleen indien dit vooraf schriftelijk is overeengekomen, mag Huurder het Vaartuig op een andere plaats terugleveren.
 10. Mocht Huurder de afgesproken tijd van terugkomst om welke reden dan ook niet gaan halen, dan dient Huurder Verhuurder hiervan zo spoedig mogelijk telefonisch in kennis te stellen. Indien het Vaartuig meer dan 15 (vijftien) minuten later dan het afgesproken tijdstip op de overeengekomen plaats wordt overgedragen, staat het Verhuurder vrij € 15,- (vijftien Euro) per 15 (vijftien) minuten extra in rekening te brengen en heeft Verhuurder recht op vergoeding van eventuele verdere (gevolg-) schade, tenzij de verlate teruggave niet aan Huurder kan worden toegerekend.
 11. In geval van calamiteiten dient Huurder zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Verhuurder.

6. Aansprakelijkheid schade

 1. Verhuurder zorgt dat het Vaartuig ten behoeve van Huurder verzekerd is voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) en cascoschade voor de vaart in het tussen Verhuurder en Huurder in paragraaf 3.1. overeengekomen vaargebied.
 2. Huurder  is  in alle gevallen onbeperkt aansprakelijk  voor  de  door  hem  veroorzaakte  (gevolg)  schade indien hij het Vaartuig gebruikt buiten het toegestane vaargebied.
 3. Per Vaartuig geldt voor Huurder een niet af te kopen eigen risico van € 250,- (twee honderd en vijftig Euro) per geval bij WA en cascoschade.
 4. Bij verlies en/of diefstal is Huurder in alle gevallen onbeperkt aansprakelijk.
 5. Wanneer sprake is van ernstige onkunde, nalatigheid, roekeloosheid en/of het niet nakomen van aanwijzingen van Verhuurder en/of diens personeel wordt geen beroep op de verzekering gedaan, maar is Huurder onbeperkt aansprakelijk.
 6. Huurder is tevens in gebreke als blijkt dat hij verplichtingen ingevolge de Algemene Voorwaarden niet nakomt. Bij niet-nakoming hiervan en/of meldingen van overlast als gevolg hiervan is Huurder onbeperkt aansprakelijk voor (gevolg) schade (o.m. evt. gederfde inkomsten), kosten die Verhuurder moet maken en (gevolgen van) eventuele claims van derden aan Verhuurder.
 7. Huurder is aansprakelijk voor schade aan het Vaartuig alsmede voor door hem en/of medeopvarenden aan derden veroorzaakte schade voor zover niet gedekt door de verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij het Vaartuig onder zich heeft.
 8. Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, ongeacht door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van het huren van een Vaartuig van Verhuurder. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld door Verhuurder. De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste het huurbedrag van het Vaartuig.
 9. Verhuurder wijst expliciet op het gevaar van inklemmen van ledematen tussen het Vaartuig en andere objecten, op het risico het hoofd te stoten aan de overkapping en op het feit dat het aluminium waarvan het Vaartuig is gemaakt in de zomer zeer warm kan worden. Hiervoor kan Verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden.
 10. Verhuurder wijst er expliciet op dat het van belang is te allen tijde het gewicht van personen en goederen goed over het Vaartuig te verdelen. Het niet goed verdelen van het op het Vaartuig aanwezige gewicht en/of het opzettelijk schommelen met het Vaartuig kan leiden tot omslaan van het Vaartuig. Hiervoor kan Verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden.
 11. Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders.
 12. Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van eigendommen die Huurder meeneemt op het Vaartuig.
 13. Huurder moet schade van welke aard dan ook, dan wel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, zo spoedig mogelijk aan Verhuurder mededelen. Schade die niet is gemeld (zowel aan het Vaartuig als aan derden), wordt volledig op Huurder verhaald en valt niet onder de verzekering.
 14. Indien het Vaartuig door Huurder niet in dezelfde staat als waarin hij het heeft ontvangen wordt overgedragen, is Verhuurder gerechtigd op kosten van Huurder het Vaartuig in de staat te herstellen als waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond. Dit laatste geldt niet wanneer bedoelde kosten door de verzekering zijn afgedekt. Dan is Huurder alleen het eigen risico van € 250,- (twee honderd en vijftig Euro) verschuldigd.

7. Reserveringen

 1. Het maken van reserveringen voor één of meer Vaartuigen is mogelijk via Internet, telefonisch of ter plaatse. Reserveringen zijn pas geldig na schriftelijke bevestiging door Verhuurder (via e-mail of SMS).
 2. Betaling geschiedt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, bij het maken van de reservering, door middel van iDEAL (internetbankieren), Paypal, credit card of PIN.
 3. Bij annulering van een bevestigde reservering door Huurder is geen restitutie mogelijk. Wel heeft Huurder het recht in geval van slechte weersvooruitzichten (aanhoudende regen, onweer of storm ten tijde van de huurperiode) tot 24 (vierentwintig) uur voor het begin van de overeengekomen huurperiode de reservering kosteloos te wijzigen door te bellen of mailen met Verhuurder. Uitstel van de huurperiode is mogelijk met maximaal 1 (één) jaar.
 4. Bij annulering van een bevestigde reservering korter dan 24 (vierentwintig) uur van tevoren of bij afwezigheid zonder bericht is Huurder het gehele huurbedrag verschuldigd en heeft Huurder geen recht op een alternatief.
 5. Als Huurder zonder telefonisch bericht vooraf meer dan 1 (één) uur later is dan het afgesproken begintijdstip, is Huurder het gehele huurbedrag verschuldigd en heeft Verhuurder het recht het Vaartuig aan iemand anders te verhuren. Huurder heeft dan geen recht op een alternatief.
 6. In geval van wijzigen van de reservering door Huurder kan hij Verhuurder om in de plaatsstelling van een derde verzoeken.
 7. Indien een gereserveerd Vaartuig 1 (één) uur na ingang van de gereserveerde huurperiode niet beschikbaar is op de overeengekomen plaats en Huurder en Verhuurder geen redelijk alternatief overeenkomen, heeft Huurder aanspraak op vergoeding van maximaal 25% (vijfentwintig procent) van de overeengekomen huursom, tenzij Verhuurder tenminste 2 (twee) uur voor de overeengekomen tijd Huurder in kennis heeft gesteld van het niet beschikbaar zijn van het gereserveerde Vaartuig.
 8. Indien Verhuurder de Huurovereenkomst ontbindt vanwege slecht weer (zicht van max. 50 (vijftig) meter, aanhoudende regenval, onweer of storm) heeft Huurder recht op teruggave van de betaalde huursom, maar niet op hiervoor genoemde vergoeding van maximaal 25% (vijfentwintig procent) van de overeengekomen huursom. Huurder heeft in geen geval aanspraak op eventuele aanvullende (schade)vergoeding.

8. Verhuur ter plaatse zonder reservering

 1. Ook zonder reservering is het in sommige gevallen mogelijk een vaartuig te huren. Betaling geschiedt dan ter plaatse voor ingang van de Huurovereenkomst, door middel van credit card of PIN.

9. Borgstelling

 1. Voordat de Huurovereenkomst in kan gaan, dient Huurder ter plaatse een geldige credit card in combinatie met een geldig legitimatiebewijs voor te leggen. Deze dienen beide van Huurder te zijn. De credit card wordt gebruikt voor de borgstelling. Verhuurder accepteert geen contant geld, identiteitsbewijs of andere zaken als borgstelling. Dit alles geldt tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.

10. Klachten en geschillen

 1. Bij klachten dient Huurder binnen 1 (één) week Verhuurder daarvan schriftelijk in kennis te stellen, met deugdelijke toelichting en onderbouwing van de klacht.
 2. Op de Huurovereenkomst en de Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 3. Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, dan blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht. Verhuurder en Huurder zullen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling in acht worden genomen.
 4. Uitsluitend de bevoegde rechter te Amsterdam is bevoegd van geschillen kennis te nemen.